6-22.jpg
Editor
Doç. Dr. Sarash KONYRBAEVA 


İstanbul/Türkiye  2020

Generic File  |  Table of contents | Editorial 

Adem KARA

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNE GÖRE OSMANCIK

ACCORDING TO OTTOMAN PROVINCIAL YEARBOOKS OSMANCIK  Ss,59-64

Full Text

Derya ŞAHİN

YENİ DIŞAVURUMCULUK ve FOTOĞRAF: Anselm Kiefer, Arnulf Rainer

NEO-EXPRESSIONISM AND PHOTOGRAPHY: Anselm Kiefer, Arnulf Rainer

Ss,65-75

Full Text

Gökçe CEREV
KIDEM TAZMİNATI FONU TASARISININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF THE SEVERANCE PAY FUND BILL ON BUSINESS LIFE

Ss,76-89

Full Text

Mehmet SAĞIR & Fatih EKİCİ

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME, ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİ VE DUYGUSAL EMEK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

INTERACTION BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT, ROLE CONFLICT, ROLE AMBIGUITY AND EMOTIONAL LABOUR

Ss,90-105

Full Text

Gülçin SAĞIR KESKİN

MİCHEL FOUCAULT’NUN NİCCOLÒ MACHİAVELLİ YORUMUNA BİR ELEŞTİRİ

A CRITIQUE OF MICHEL FOUCAULT'S INTERPRETATION OF NICCOLÒ MACHIAVELLI

Ss,106-113

Full Text

Zehra Vildan SERİN & Oya ÖZTÜRK & İlhan KANUŞAĞI & Can ÖZCAN 

ABD’NİN DOLARDAN KAYNAKLANAN POLİTİK VE EKONOMİK GÜCÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

IS THE USA POLITICAL AND ECONOMIC STRENGTH ARISING FROM DOLLARS SUSTAINABLE?

Ss,114-128

Full Text

Zehra Vildan SERİN & Özlem ÖZDEMİR

MİKRO KREDİLERİN KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF MICROCREDIES ON WOMEN'S EMPOWERMENT: EXAMPLE OF GAZIANTEP

Ss,129-144

Full Text

Feride ÖZTÜRK & Çağla Rahşan ALTUN

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AB-15 ARASINDAKİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF CUSTOM UNİON ON THE INTRA INDUSTRY TRADE BETWEEN TURKEY AND THE EU-15: THE CASE OF MANUFACTURING INDUSTRY

Ss,145-159

Full Text

 

Rüştü YAYAR & Berrak TEKGÜN

NÖROEKONOMİ BAĞLAMINDA KARAR ALMA SÜRECİ

DECISION MAKING PROCESS IN THE CONTEX OF NEUROECONOMICS

Ss,160-169

Full Text

 

 

Abdullah OĞRAK & Abdulhamid ADAM

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN: VAN YYÜ’DE BİR UYGULAMA

CONFIDENCE IN ELECTRONIC TRADE: IMPLEMENTATION IN VAN YYÜ

Ss,170-196

Full Text